شرایط و خط مشی رازداری

مقررات

قوانین و مقررات  بر اساس قوانین اساسی جمهوری اسلامی ایران

سیاست حفظ حریم خصوصی

قوانین و مقررات  بر اساس قوانین اساسی جمهوری اسلامی ایران